потребителско име: парола: запомни ме

Забравена парола? | Помощ


Условия за ползване на сайта

Условия за регистрация

Прочети  условията за ползване на услугите и ако си съгласен с тях, отбележи съгласието си в полето "Да, съгласен съм". След извършване на това отбелязване и натискане на бутонa "Регистрирай се" се счита, че си запознат с условиятa и се задължаваш да ги спазваш.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Настоящият документ съдържа условия
та за ползване на предоставената от "ММР" ООД  услуга на потребителите и урежда отношенията между "ММР" ООД и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта услуги.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1.

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1Клиент е всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да ползува услугите, достъпни чрез уебсайта.
2Доставчик е лице занимаващо се с производство, търговия или доставка на храни и напитки и/или с ресторантьорска дейност, от когото всеки Клиент може да закупи храни и/или напитки с помощта на уебсайта.
3.  Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
4Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
5Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
6.   Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
7.   IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
8.   Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
9.   Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта.
10Потребителски профил е обособена част от уебсайта , съдържаща информация за Клиента, изисквана от ММР ООД  при регистрацията и съхранявана при ММР ООД, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Клиента да ползва определени услуги, да конфигурира ползуването на услугите, да прави предложения за включване на нови услуги, да прекрати ползуването на услугите, да променя личните си данни и др.
1
1Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
1
2Търговски съобщения са рекламни и други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия. 
1
3Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
1
4Услуги са предоставяните от ММР ООД  посредством уебсайта услуги и ресурси  между Клиента и Доставчика при извършване на поръчка и/или при заплащане на дължимата за поръчаните храни и/или напитки  цена, предоставяне на достъп до публицистични и други информационни материали, предоставяне на възможност за персонализиране съдържанието на поръчките от Клиента и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване от страна на ММР ООД. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в сайта.
 
Предмет на Общите условия

Чл. 2.

1.  
ММР ООД  предоставя на Клиента посредством уебсайта предвидените и описани по-долу услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в уебсайт изисквания за конкретните услуги.
2.  Услугите, предмет на настоящите Общи условия, предоставяни от
ММР ООД  на Клиента, включват комплекс от ресурси и услуги, предварително определени от ММР ООД  и оповестени на Интернет страниците в уебсайта като достъпни при съответния режим на ползване.
3. 
ММР ООД предоставя ресурси и услуги, достъпни за всички потребители на уебсайта , независимо дали са регистрирани като Клиенти. 
4.  Предоставянето на услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до услугите.
ММР ООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на ММР ООД (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Чл. 3.
Доколкото предоставяните от
ММР ООД услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от ММР ООД.

Регистрация на Клиент. Съгласие с Общите условия.

Чл. 4.
 

1.  За да използва предоставяните от ММР ООД услуги, Клиентът следва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация (регистрационна форма), достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на уебсайт
а и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.
2.  При отбелязване в полето "Да, съгласен съм с условия
та за ползване на сайта" и натискане на виртуалния бутон "Регистрирай се", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от ММР ООД, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. ММР ООД съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
3.  Преди извършване на изявлението по ал. 2 Клиентът може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
4.  При попълване на регистрационната форма Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността, точният си адрес, телефон и адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма на ММР ООД данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, ММР ООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Клиента.
5.  Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на ММР ООД и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите - предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

Потребителско име и парола


Чл. 5.


1.  При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта.
2.  Ако потребителското име не е вече заето, Клиентът получава потребителското име и паролата, които е заявил. В случай, че избраното потребителско име е вече заето, Клиентът следва да избере друго такова, което да е уникално и да не е регистрирано от друг потребител. Потребителското име, с което Клиентът е регистриран в уебсайт, не му дава никакви други права, освен правото на първия заявил конкретното потребителско име в рамките на информационната система на ММР ООД за срока на действие на договора.
3.  Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и посочения при регистрацията адрес на електронна поща за контакт и да уведомява незабавно ММР ООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.

Сключване на договора

Чл. 6.


1.  Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 4, ал. 2. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
2.  След сключване на договора ММР ООД незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 4, ал. 2 като изпраща съобщение до електронната поща на Клиента, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) с ММР ООД и текстът или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
3.  При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на Общите условия, за страна по него се счита лицето, което е заплатило цената на поръчаните храни или напитки.

Приложно поле

Чл. 7
. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и Доставчика, с който Клиентът е сключил договор за доставка на храни или напитки или друг договор, използвайки услугите на ММР ООД.

Изменение на Общите условия

Чл. 8.


1.  Доколкото предоставяните от ММР ООД услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от ММР ООД.
2.  При извършване на промени в настоящите Общи условия, ММР ООД довежда до знанието на Клиента извършените промени чрез публикуването им в уебсайт и/или чрез изпращането на съобщение до електронната поща на Клиента за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия. ММР ООД предоставя на Клиента достатъчен срок да се запознае промените в Общите условия.
3.  Ако в рамките на срока по ал. 2 Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
4.  Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита че договорът по чл. 6 се прекратява от момента на получаване на изявлението за отхвърляне.

II. УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ


Чл. 9. Предоставяните от ММР ООД, чрез уебсайт услуги са свързани с осъществяване на посредничество между Клиента и ММР ООД за сключване и изпълнение на договори за произвеждане и доставка на храни и/или напитки. По-конкретно услугите могат да се изразяват в:
1.  Търсене на информационни ресурси, материали или отделни видове храни и/или напитки по зададени от потребителите характеристики.
2.  Представяне списък и кратко описание на предлаганите от ММР ООД храни и/или напитки.
3.  Получаване на поръчки, извършени от Клиента и адресирани до ММР ООД.
4.  Уведомяване на Клиента по електронна поща или в потребителския му профил за приемане на поръчката от страна на ММР ООД и за времето необходимо за извършване на доставката.
6.  Предоставяне на възможност за изразяване и публикуване на мнения на Клиентите в рамките на он-лайн
реплика поддържана на сайта.

Подаване и изпълнение на поръчка

Чл. 10.

1.  Подаването на поръчка от Клиента се извършва чрез последователното извършване на следните действия:

  • определяне на количеството на поръчваната храна или напитка и натискане на виртуален бутон „Избери” обозначен срещу съответна храна или напитка и потвърждение на поръчката от бутона „Преглед и поръчка”;
  • преглеждане на поръчката и определяне на допълнителни условия към поръчката (като брой прибори, време на доставка и др.).
  • повторно потвърждение на поръчката от бутона „Изпрати поръчката”.

2.  С приемането от страна на ММР ООД поръчка от  Клиента се сключва индивидуален договор за доставка или за произвеждане и доставка на поръчаните от Клиента храни и/или напитки.
3.  ММР ООД уведомява Клиента за приемане на поръчката със съобщение до електронната поща на Клиента или в потребителския му профил. Уведомлението съдържа информация за времето за доставка, съдържанието на поръчката, цената и начина на плащане на поръчаните храни и/или напитки, на техните опаковки и приборите за хранене.
 
Цени и начини на плащане

Чл. 11.


1.  Цените на храните и напитките, техните опаковки и приборите за хранене, цените за доставка и начините за плащане на храните и/или напитките, които Клиентът може да поръча посредством използването на услугите предмет на настоящите Общи условия са описани в съответните Интернет страници на уебсайта.
2.  Всички цени обявени на Интернет страниците на уебсайта са с включен данък върху добавената стойност.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на ММР ООД

Чл. 12.


1.  ММР ООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Клиента за нормално ползване на услугите - предмет на настоящите Общи условия.
2.  ММР ООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва предоставяните услуги.
3.  ММР ООД има право да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Клиента при неизползването им в продължение на 90 (деветдесет) дни след последното влизане в съответния потребителски профил.
4.  ММР ООД има правото да дезактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на Клиента и в случай, че Клиентът наруши право на интелектуална собственост на ММР ООД върху съдържащите се на уебсайта уебсайт елементи - обекти на интелектуална собственост.

Чл. 13.

1.  ММР ООД има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.
2.  ММР ООД може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в уебсайт за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на ММР ООД.

Чл. 14.

1.  ММР ООД си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, достъпни чрез уебсайт, след отправяне предизвестие чрез публикуване на съобщение в съответните Интернет страници в уебсайт и/или в потребителския профил на Клиента.
2.  Срокът на предизвестието е 15 (петнадесет) дни.

Права и задължения на Клиента

Чл. 15. Клиентът има право на достъп в режим онлайн до услугите, предоставяни чрез уебсайт
а, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от ММР ООД за всеки отделен вид услуга. За да може да ползува услугите, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

Чл. 16. Клиентът има право на достъп и на корекция в режим онлайн на личните си данни, предоставени при регистрацията.

Чл. 17. Клиентът се съгласява да се придържа към условията, определени от ММР ООД, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от ММР ООД и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

Чл. 18. Клиентът сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от ММР ООД услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 19.
1.  Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на ММР ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на ММР ООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
2.  Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е ММР ООД или трето лице.
3.  При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на ММР ООД, Клиентът дължи на ММР ООД неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ММР ООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
4.  Клиентът се задължава при ползуване на предоставяните от ММР ООД услуги да не зарежда, разполага на сървъра на ММР ООД, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали:
      а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
      б. съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
      в. с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
      г. които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от ММР ООД;
      д. чието съдържание нарушава права или свободи на човека;
      е. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
      ж. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
      з. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
5.  При неспазване на изискванията на ал. 4, ММР ООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, ММР ООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

Чл. 20. Всеки Клиент се задължава при ползуване на предоставяните от ММР ООД услуги:

  • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да уведомява незабавно ММР ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Клиенти, както и да не използва услугата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.


Чл. 21. Освен в случаите когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 22.

1.  Доколкото чрез уебсайта и услугите на ММР ООД могат да се предлагат и продават всякакви стоки и доколкото придобиването на такива стоки от страна на Клиента може да се квалифицира като договор за продажба от разстояние, клиентът може да се откаже от всеки такъв договор в седемдневен срок считано от датата на получаване на стоката при условие, че са налице останалите изисквания на Закона за защита на потребителите. ММР ООД не изисква и не приема авансово плащане по такива договори в сроковете по чл. 55 от Закона за защита на потребителите. 

Чл. 23.

1.  ММР ООД полага дължимата грижа информацията в уебсайт да се поддържа винаги вярна и актуална. ММР ООД няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.
2.  ММР ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Чл. 24.

1.  Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в уебсайта електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на услугите (напр. репликата на уебсайта), ММР ООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. ММР ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
2.  ММР ООД не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Клиента чрез публикуване в уебсайта или в потребителския му профил на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на ММР ООД, то същият не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

Чл. 25.


1.  ММР ООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ММР ООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
2.  ММР ООД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез уебсайта.
3.  Страните приемат, че ММР ООД не носи отговорност за временното непредоставяне на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на ММР ООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга. В тези случаи ММР ООД предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.

Чл. 26.

1.  Клиентът е длъжен да обезщети ММР ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, платени адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници и материали, които Клиентът е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползуване на предоставените от ММР ООД услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по чл. 20 от настоящите Общи условия.
2.  Вън от горното, Клиентът се задължава да обезщети ММР ООД за всички вреди, причинени вследствие ползуване на предоставяните услуги от трети лица, на които последният е предоставил потребителското име и паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 27. ММР ООД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират като Клиенти. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, адрес, телефон, адрес на електронна поща за контакт, пол, професия, както и всяка друга информация, която Клиентът предоставя доброволно при регистрацията си по чл. 4. Информацията включва и всяка друга, която Клиентът въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез уебсайта, участване в промоции, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

Обработване на информация за Клиента

Чл. 28.

1.  ММР ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод на предоставяне на услугите - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2.  В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, ММР ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
3.  Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ММР ООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 29.

1.  ММР ООД събира и използва информацията по чл. 27 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, за промоции, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ММР ООД.
2.  Клиентът има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 

Разкриване на информацията

Чл. 30. ММР ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
1.  е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;
2.  информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
3.  други посочени в закона случаи.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 31.


1.  Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а. преустановяване на дейността на ММР ООД или прекратяване поддържането на уебсайта;
б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;
в. други предвидени в закона случаи.
2.  Клиентът има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните от ММР ООД посредством сайта услуги.
3.  При прекратяване на договора ММР ООД дезактивира потребителския профил на Клиента и заличава паролата за достъп до потребителския профил на Клиента.

Разваляне на договора

Чл. 32. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 33. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Недействителност

Чл. 34. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 35. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на ММР
ООД от 01.03.2008 г.